Search

درک موزیک ذاتی است


نود و هشتیا موزیک

درک موسیقی ذاتی است

نتایج پژوهشهای پژوهشگران نشان می دهد که درک زبان جهان ی موسیقی در آدم به صورت ذاتی وجود دارد به همین دلیل نوزادان قادربه درک آن هستند .

درک موسیقایی با توانایی شناختی رابطه دارد پس آدم می تواند نت ها، ریتم و هارمونی را رمزگشایی نماید عناصر دنباله داری را که ساختارهای سلسله مراتبی که بیانات احساس ی و معنایی را شکل می دهند پردازش نماید .

هرچند این فرایند بسیار زیاد پیچیده است، باوجود این دیده می شود که حتی در نخستین روزهای تولد نوزادان به شدت نسبت به اطلاعات موسیقایی حساس هستند نسبت به ریتمها هارمونیها از خود واکنش می دهند.

تشخیص لحن و ریتم، هارمونی ناموزونی، فاصله و طول زمان نتها و اشعار برای درک قطعه موسیقی ضروری می باشند به نظر می رسد که درک این عناصر پیچیده بر روی یادگیری اولیه زبان گفتاری به جهت بر روی ریتم و آهنگ واژگان اثر می گذارند اطلاعات مهمی را برای شناسایی هجاها، کلمات عبارات ارائه می کنند.

تهم اکنون مشاهدات مهمی عرضه شده اند که رابطه بین زبان گفتاری و درک موسیقایی را در نخستین سالهای زندگی تایید کرده اند ولی درمورد پایه های نورونی پردازش موسیقایی در نوزادان و کودکان خیلی کم سن اطلاعات بسیار زیاد ی در دسترس نبود به همین منظور هم اکنون گروهی از محققان ماکس پلانک آلمان با انجام ارزیابی های نو ی به نتایجی در این مورد دست پیدا کردن د این پژوهشگران از رزونانس مغناطیسی برای اندازه گیری کار های مغزی نوزادان دو- سه روزه مصرف کردند، درحالی جهت آنها به احتمال زیاد ت موزیک با موزیک موزیک غربی ورژن های تغییر یافته ای از همان حتمـا ت را پخش می کردند که در این نسخه ها موزیک موسیقی تغییر کرده یا ناموزون شده بود.

نتایج این بررسی ها نشان داد که گوش دادن به موسیقی اصلی ، کار منطقه ای در کورتکس شنوایی اولیه قسمت فوقانی نیمکره راست نوزادان را برانگیخت، درحالی که با گوش دادن حتمـا ت ناموزون تاحد چشـم گیری از کار این دو منطقه کاسته شد در عوض به این حتمـا ت تغییر یافته در کورتکس پیشانی قبلی چپ و در ساختارهای دستگاه لیمبیک مغز جواب داده شد.

بر طبـق گزارش PNAS، به این ترتیب پژوهشگران درپیدا کردن د که در نوزادان نیمکره تخصصی برای پردازش موسیقی وجود دارد و ساختار نورونی در پردازش موسیقی در نوزادان به صورت ذاتی نسبت به تغییرات موسیقی ها، هارمونیها و ناموزونیها زیاد حساس است.